Üniversite / Yükseköğretim

Kelam İlmine Giriş Pdf İndir

Kelam İlmine Giriş
Prof. Dr. Bekir Topaloğlu tarafından kaleme alınmış bulunan bu eser 1981 yılından itibaren Yüksek İslâm Enstitüleri / İlâhiyat Fakülteleri’nde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Eser Türkçe ve Arapça olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Asıl kitabı teşkil eden birinci kısımda, temel İslâm bilimlerinden asıl ve küllî ilmini oluşturan Akaid / Kelâm ve dolayısıyla İslâm Mezhepleri konularına vâkıf olmak isteyen bir ilim yolcusunun bilmesi gereken hususlara bakış yapılmasına çalışılmıştır. Burada birinci kitap (ana bölüm) başlığı altında bu ilmin tarihçesi verilmiş, çeşitli tarifleri gösterilmiş ve başlangıçtan günümüze kadar kaleme alınan kaynaklara genel bakış yapılmıştır. Bölümün devamında dinî ve aklî hükümler, aynı mahiyetteki deliller ve akaid konularının işlenmesi sırasında takip edilen metotlar üzerinde durulmuştur. İkinci ana bölüm itikadî mezheplere tahsis edilmiştir. Kitabın bu kısmında mezheplere ayrılmanın dinî hükmü hususunda bilgi verildikten sonra Ehl-i Sünnet (Selefiyye, Mâtürîdiyye, Eş’âriyye) ve Ehl-i bid’at (Mu’tezile, Şîa, Bâtınıyye) üzerinde durulmuş, ardından dinî ve ilmî değerlendirmeler yapılmıştır. Birinci kitabın sonunda Akaid ve İslâm Mezhepleri alanında çeşitli müellifler tarafından yazılan beş önemli makale “EKLER” başlığı altında sunulmuştur. Kelâm İlmine Giriş’in ikinci kısmını Lum’atü’l-İ’tikâd isimli Arapça bir kitap teşkil etmektedir. Hanbelî – Selefî âlimlerinden Muvaffakuddîn İbn Kudâme’nin kaleminden çıkan eser muhafazakâr İslâm âlimlerinin akaid anlayışı çerçevesinde bir akîde metnini içermektedir. Metin Bekir Tolapoğlu tarafından tashih edilmiş, gereken dipnotlar eklenmiş, yer yer harekelenmiş ve sonuna indeksler konulmuştur. Söz konusu risâlenin Akaid / Kelâm ilmine giriş mahiyetinde öğrencilere okutulması tavsiye edilmiştir. Elinizdeki eserin şimdiye kadar on bir baskısı yapılmıştır. On ikinci baskıya hazırlık yapılırken kitap, müellifi tarafından inceden inceye gözden geçirilmiş, gerek birinci, gerek ikinci kısımda oluşan bazı hatalar düzeltilmiştir. Ülkemizde sayıları gittikçe artan İlâhiyat Fakülteleri’nin bir kısmında, hazırlık sınıfından sonra bazı derslerin Arapça takip edilip anlatılması ve sınavlarının da Arapça yapılması kararlaştırılmış ve uygulanmasına başlanmıştır..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu